Quyết định số: 251 /QĐ-VH, TT&DL về việc phê duyệt Quy hoạch Biển quảng cáo và tuyên truyền chính trị trên tuyến Quốc lộ 2A (Từ km 13 đến km 34+530)

26/07/2013

6:13)

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Số: 251 /QĐ-VH, TT&DL

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày29 tháng 9 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch Biển quảng cáo và tuyên truyền chính trị
trên tuyến Quốc lộ 2A (Từ km 13 đến km 34+530).

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;
Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý hoạt động quảng cáo và cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc;
Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch biển quảng cáo và tuyên truyền chính trị trên tuyến Quốc lộ 2A (Từ km 13 đến km 34+530) với những nội dung chủ yếu sau:
1. Địa điểm, vị trí xây dựng biển quảng cáo.
Tổng số 43 vị trí; trong đó có: 04 vị trí xây dựng biển tuyên truyền chính trị và 39 vị trí xây dựng biển quảng cáo thương mại (Có danh mục địa điểm kèm theo).
2. Quy mô, kiến trúc biển.
2.1. Quy mô, kiến trúc biển tuyên truyền chính trị:
- Diện tích biển: Từ 60m2 - 150m2 một mặt.
- Chiều cao: Tối đa 17m tính từ mặt nền đường đến mép trên của biển quảng cáo.
- Kiểu dáng: Một cột trụ tròn; một mặt hoặc nhiều mặt biển. Đối với biển màn hình điện tử không được sử dụng âm thanh.
2.2. Quy mô, kiến trúc biển quảng cáo thương mại:
- Vị trí: Từ mép đường Quốc lộ 2A đến cạnh gần đường nhất của biển quảng cáo từ 25 m đến 33 m.
- Diện tích: Từ 120m2 _ 150m2 một mặt.
- Chiều cao: 17m tính từ mặt nền đường đến mép trên của biển quảng cáo.
- Kiểu dáng: Một cột trụ tròn; một mặt hoặc nhiều mặt biển.
- Khoảng cách giữa các biển quảng cáo là 200 m theo chiều dọc tuyến đường. Tại các đoạn đường cong, khoảng cách giữa 2 biển quảng cáo từ 150 m đến 200 m.
3. Cơ chế quản lý, cấp phép.
3.1- Cơ chế quản lý:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Liên bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông, cụ thể:
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đầu mối trực tiếp, chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo, làm việc với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, thu lệ phí và cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Đề nghị các sở, ngành liên quan, trên cơ sở văn bản đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo trên lĩnh vực Y tế và Nông nghiệp, văn bản thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo đối với những biển quảng cáo phải cấp phép xây dựng.
- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành, thị:
+ Tham mưu giúp UBND cấp huyện làm tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn.
+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện biển quảng cáo tấm lớn thuộc địa bàn quản lý.
+ Báo cáo định kỳ với UBND cấp huyện và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.
3.2- Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo:
3.2.1- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo:
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Theo mẫu quy định).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Bản sao giấy tờ chứng minh chất lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật.
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu tổ chức xin phép.
- Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài các giấy tờ như trên, phải có các văn bản, giấy tờ chứng minh tiêu chuẩn, chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Đối với Biển quảng cáo tấm lớn, ngoài các giấy tờ trên còn phải có các loại giấy tờ sau:
+ Văn bản thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của Sở Xây dựng.
+ Bản phô tô có công chứng giấy tờ chứng minh quyền sử đất hợp pháp, có xác nhận của UBND xã, phường sở tại.
+ Bản vẽ thiết kế có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo.
3.2.2- Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo:
a) Thời gian cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nếu đủ các điều kiện theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.
b) Lệ phí trong lĩnh vực quảng cáo: Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo phải trực tiếp nộp lệ phí tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch như sau:
- Lệ phí cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Lệ phí thẩm định và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn; lệ phí thẩm định xây dựng công trình quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 2: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá có trách nhiệm:
- Công bố Quy hoạch.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp phép quảng cáo, báo cáo Lãnh đạo Sở ký duyệt cho phép thực hiện quảng cáo theo quy định.
- Phối hợp với các phòng chức năng của Sở chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn Phòng Văn hoá & Thông tin huyện, thành, thị triển khai thực hiện Quy hoạch; báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch này.
Thanh tra Sở có trách nhiệm:
- Phát hiện vi phạm pháp luật, phối hợp với các phòng chức năng, phòng Văn hoá - Thông tin huyện, thành, thị trong xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quảng cáo.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật hiện hành
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng, GTVT, Y tế, NN&PTNT (p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (Vĩnh Yên,
Phúc Yên và Bình Xuyên) (p/h);
- Như điều 3 (t/h);
- CPGĐ;
- Lưu: VT-NVVH (V.Hùng).

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Văn QuangDANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐẶT BIỂN QUẢNG CÁO VÀ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ

 TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 2A (Từ Km 13 đến Km 34 + 530)

(Ban hành kèm theo Quyết định số...........-QĐ/VH,TT&DL ngày........ tháng........năm 2009

của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc)

 

* Tổng số vị trí: 43 vị trí.

I- Địa điểm xây dựng biển tuyên truyền chính trị: Tổng số 04 biển

 

STT

Lý tr×nh

M« t¶ vÞ trÝ

Địa điểm

1

Km 16+151

Bến xe thị xã Phúc Yên

Phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên

2

  Km29+500

Vị trí thuộc đất ruộng, đối diện nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.

Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

3

Km27+970

Vị trí đất ruộng, đối diện cửa hàng xăng dầu cầu vượt Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên

4

Km34+530

Vườn hoa mới thành phố Vĩnh Yên

Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên

 

II- Địa điểm xây dựng biển quảng cáo thương mại trên tuyến đường Quốc lộ 2A (Chiều Hà Nội - Vĩnh Phúc, ký hiệu A ): Tổng số 24 biển

 

STT

Lý tr×nh

M« t¶ vÞ trÝ

Địa điểm

1-A

Km 14+250

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 9/28)

 Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên

2-A

Km 14+500

Vị trí thuộc đất ruộng , cách đường Ngô Miễn 20m (Cột 9/35).

Phường Phúc Thắng  – Thị xã Phúc Yên

3-A

Km 14+980

Vị trí thuộc đất ruộng gần chân cầu vượt đường sắt, phía trước UBND phường Phúc Thắng (Cột 9/43)

Phường Phúc Thắng  – Thị xã Phúc Yên

4-A

Km 18+500

Vị trí thuộc đất ruộng, gần Công ty Ong Tam Đảo (Giữa cột 6/13-6/14)

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

5-A

Km 19+830

Vị trí thuộc đất ruộng gần đường dân sinh (Cột 6/33).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

6-A

Km 20+300

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 5/5).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

7-A

Km 20+450

Vị trí thuộc đất ruộng, đối diện Cây xăng 138 (Giữa cột 5/8-5/9).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

8-A

Km 20+650

Vị trí thuộc đất ruộng, cạnh Công ty Ống Thép Việt Đức (Cột 5/13).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

9-A

Km 21+350

Vị trí thuộc đất ruộng (Giữa cột 5/27-5/28).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

10-A

Km22+700

Vị trí thuộc đất ruộng (Cạnh biển BVMT của Sở TNMT)

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

11-A

Km22+900

Vị trí thuộc đất ruộng cách đại lý xăng dầu 100m

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

12-A

Km23+300

Vị trí thuộc đất ruộng cách cầu Tam Canh 40m

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

13-A

Km23+670

Vị trí thuộc đất ruộng cách cống chui dân sinh 20m (Cột 4/40).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

14-A

Km23+850

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 4/44).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

15-A

Km24+080

Vị trí thuộc đất ruộng cạnh nghĩa trang nhân dân (Cột 5/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

16-A

Km24+400

Vị trí thuộc đất ruộng  (Cột 13/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

17-A

Km24+500

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 18/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

18-A

Km25+300

Vị trí thuộc đất ruộng gần cầu Lò Cang (Cột 35/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

19-A

Km25+550

Vị trí thuộc đất ruộng đặt Biển của Công ty CP In ấn Thiên Trà (Cột 42/3).

Xã Quất Lưu-huyện Bình Xuyên

20-A

Km 25+750

Vị trí thuộc đất ruộng (Cách biển Xi măng Hà Thanh 160m về phía Hà Nội). (Cột 49/3).

Xã Quất Lưu-huyện Bình Xuyên

21-A

Km26+600

Vị trí đất ruộng cạn UBND xã Quất Lưu, cách trạm thu phí 200m (Cột 2/3).

Xã Quất Lưu-huyện Bình Xuyên

22-A

Km26+800

Vị trí đất ruộng, đối diện trạm thu phí

Xã Quất Lưu-huyện Bình Xuyên

23-A

Km27+500

Vị trí đất ruộng, đang tồn tại móng biển, cạnh công ty NISSIN đối diện công ty Chè Thuận Phát

Xã Quất Lưu-huyện Bình Xuyên

24-A

Km29

Hiện trạng đang tồn tại biển PJICO nằm trong khuôn viên Bến xe khách Vĩnh Yên

Phường Khai Quang-thành phố Vĩnh Yên

 

          III- Địa điểm xây dựng biển quảng cáo thương mại trên tuyến đường Quốc lộ 2A (Chiều Vĩnh Phúc - Hà Nội, ký hiệu B): Tổng số 15 biển

 

STT

Lý tr×nh

M« t¶ vÞ trÝ

Địa điểm

1-B

Km19+200

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 6/21).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

2-B

Km19+400

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 6/23).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

3-B

Km19+750

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 6/31).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

4-B

Km20+900

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 5/17).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

5-B

Km21+230

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 5/25).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

6-B

Km21+470

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 5/30).

Xã Đạo Đức – Huyện Bình Xuyên

7-B

Km23+400

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 4/36) (Cột móng đã có sẵn, đối diện thẳng cầu Tam Canh).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

8-B

Km23+570

Vị trí thuộc đất ruộng cách cầu Tam Canh 150m (Cột 4/39).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

9-B

Km23+850

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 4/44).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

10-B

Km24+150

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 7/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

11-B

Km24+280

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 10/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

12-B

Km24+400

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 13/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

13-B

Km24+500

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 18/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

14-B

Km25+300

Vị trí thuộc đất ruộng gần cầu Lò Cang (Cột 35/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

15-B

Km25+550

Vị trí thuộc đất ruộng (Cột 42/3).

Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên

 

Các tin đã đưa ngày: