Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng....

15/07/2020

Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng....

Các tin đã đưa ngày: