Những giá trị gia đình truyền thống với việc xây dựng gia đình văn hoá thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

07/10/2014

Gia đình là nhân tố quan trọng góp phần giữ gìn sự phát triển bền vững của xã hội, là niềm hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà. Vì vậy, gia đình luôn là một mối quan tâm đặc biệt của Đảng ta. Ngày 9/5/2011, Thường trực Ban bí thư đã có thông báo kết luận số 26-TB/TW về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Với quan điểm này, ngày 29 tháng 5 năm 2012 thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 629/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu "Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội"

Như vậy có thể thấy vai trò của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH là đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước. Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Gia đình là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người” góp phần chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình... Rõ ràng, muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng “tế bào” phải phát triển bền vững. Theo thông báo Hội nghị TW 9 khoá XI ngày 14.5.2014 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đã chỉ rõ " Trong xây dựng Văn hoá, lấy chăm lo thường xuyên việc xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, lành mạnh làm cốt lõi, trọng tâm, trong đó có vai trò rất quan trọng của gia đình và cộng đồng" . Như chúng ta đã biết gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và suốt đời của mỗi con người, trong đó giáo dục đạo đức và lối sống phù hợp với chuẩn mực giá trị tốt đẹp của dân tộc, của dòng họ, của gia đình là điều kiện quan trọng nhất để xây dựng nhân cách, đây chính là văn hoá gia đình, cái nền tảng để xây dựng gia đình văn hoá.

Trong Kế hoạch số 6530/KH-UBND ngày 28/12/2012 về thực chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã xác định, "Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội" cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, mà xét đến cùng, đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi con người cụ thể.

Từ mục tiêu đó, trong những năm qua công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả khá ấn tượng; đó chính là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp, các ngành đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động củng cố, hỗ trợ cho gia đình phát triển thực hiện tốt các chức năng của mình; gia đình đã được thừa hưởng nhiều thành tựu quả quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, đời sống, vật chất tinh thần của phần lớn các gia đình chúng ta ngày một no ấm, đầy đủ hơn. Các gia đình có điều kiện để thực hiện các chức năng của bản thân và gia đình ngày một tốt hơn, mối quan hệ trong gia đình, giữa vợ chồng, con, ông bà được bình đẳng hơn, quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ hơn; Phong trào Phong toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp ngày càng đi vào chiều sâu và được coi trọng về chất lượng, Công tác giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện, Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm một cách đúng mức...;Kết quả bình xét các danh hiệu năm 2013, toàn tỉnh có 221.651/265650 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt (83,4%),  956/1384 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt (69%); đơn vị văn hóa đạt (79,9%);

Song bên cạnh đó gia đình hiện nay cũng gặp phải những thách thức của sự dần chuyển hoá từ truyền thống sang hiện đại, quy mô gia đinh có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ gia đình hạn nhân (tức gia đình 2 thế hệ) chiếm tỷ lệ cao 66%, gia đình tam tứ đại đồng đường (gia đình 3-4 thế hệ) ngày càng giảm dần chiếm 25% còn lại là các gia đình đơn thân, gia đình khác chiếm 0,9%; Những biến đổi về cấu trúc, quy mô gia đình nêu trên cũng có những thuận lợi, phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội hiện đại, tuy nhiên cũng gặp phải không ít những khó khăn thách thức dẫn đến  một số vấn đề như; thiếu sự hỗ trợ giáo dục truyền thống, sự suy thoái về đạo đức xã hội, tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đinh, vấn đề ly hôn, ly thân, quan hệ tình dục trước hôn nhân,vẫn còn nhiều gia đình đời sống khó khăn nhất là gia đình có người bị thương tật do ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh...Đây có thể là những thách thức lớn nhất cho công tác gia đình hiện nay. Chính vì vậy vấn đề Giáo dục đạo đức và xây dựng nếp sống gia đình văn hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay là vấn đề cần được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình cùng tham gia tích cực vào công tác này, theo chúng tôi còn việc giáo dục đạo đức và xây dựng gia đình văn hoá hiện nay cần phải tạo ra những "sân chơi" mới, thích hợp và hấp dẫn đối với mọi người, nhất là lớp trẻ; phải kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm văn hoá, tìm cách chọn lọc và xử lý các thông tin văn hoá từ nước ngoài du nhập vào. Vai trò truyền thống và giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống, đạo lý và nếp sống gia đình văn hoá phải được chú trọng. Lồng ghép việc giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống gia đình văn hoá vào các hoạt động thường ngày của con người, nhất là lớp trẻ, từ học tập lao động đến vui chơi, giải trí. Cùng với đó phải tạo ra một môi trường sống lành mạnh ở gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta phải giải quyết từng bước các điều kiện tồn tại của gia đình như nhà ở, việc làm, đồng thời xây dựng các quan hệ ứng xử sao cho thích hợp với mọi lứa tuổi, với vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong trật tự gia đinh. Nhớ ơn bố mẹ, kính trọng ông bà, thương yêu con cháu, anh em đùm bọc, vợ chồng hoà thuận là nhưng tình cảm tự nhiên, tốt đẹp, xuất hiện trong xã hội truyền thống cần phải được giữ gìn, củng cố và phát huy mạnh mẽ. Xây dựng gia đình văn hoá mới cần nối tiếp các giá trị văn hoá, đạo đức, nếp sống truyền thống tốt đẹp, đồng thời xây dựng nền nếp gia đình dân chú,bình đẳng tôn trọng nhau, cùng nhau bàn bạc và quyết định, khắc phục thái độ độc đoán, gia trưởng, bất bình đẳng của các quan hệ gia đình trong xã hội cũ. Chỉ có thế, mỗi chúng ta, mỗi gia đình mới có đủ sự sáng suốt và năng lực để tiếp tục chuyển tiếp các giá trị đạo đức của gia đình truyền thống sang xây dựng gia đình hiện đại.

                                                                                                                                                     Quảng Đức Hạnh

                                                                                                                                                    Phòng XDNSVHGĐ 

 

Các tin đã đưa ngày: