Xây dựng và thực hiện Hương ước - Quy ước Làng văn hoá trên địa bàn huyện Mê Linh

01/08/2013

Hương ước - Quy ước làng văn hoá là nội dung rất quan trọng khi tiến hành xây dựng làng văn hoá, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”. Trong những năm qua Phòng văn hoá huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp, hướng dẫn các thôn làng xây dựng hương ước - quy ước làng dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những tinh hoa của hương ước cổ, loại bỏ những nếp nghĩ, thói quen bảo thủ, mỗi làng xóm có đặc trưng riêng về kinh tế, văn hoá, xã hội. Tại nhiều thôn làng trong địa bàn huyện Mê Linh, hương ước, quy ước làng văn hoá đang thực sự trở thành công cụ hỗ trợ có hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, huyện Mê Linh có 17 xã với 78 làng trong những năm qua đã có 38 làng đã xây dựng được hương ước - quy ước, trước khi thực hiện được UBND huyện phê duyệt sau đó được in ấn phát hành đến từng hộ gia đình.
        Trong quá trình xây dựng hương ước - quy ước làng văn hoá được sự tham gia của nhiều người có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật, phong tục tập quán của địa phương, sự hỗ trợ của các ngành, các giới, đoàn thể quần chúng, sự giúp đỡ của cơ quan pháp luật nhà nước. Được người dân trực tiếp thảo luận góp ý kiến vào các điều khoản liên quan đến lợi ích bản thân, gia đình và xã hội, thể hiện được ý nghĩa của nhân dân phát huy hiệu quả tính tích cực trong đời sống cộng đồng.
        Thực hiện hương ước - quy ước làng văn hoá, vận động mọi người cùng thực hiện đã trở thành nét đẹp của nhân dân trong giữ gìn thuần phong mỹ tục, khuyến học khuyến tài, hình thành nghi thức mới trong sinh hoạt văn hoá, đời sống, các phong tục tập quán tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.
        Thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, hợp lòng dân đã khơi dậy tiềm năng ở cơ sở, phát huy bản sắc riêng của từng địa phương trong đó việc tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước - quy ước làng văn hoá là một nhiệm vụ quan trọng đã tỏ rõ sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đưa đất nước ta tiến vững chắc lên CNXH.

                                                                                                                                Nguyễn Văn Hưng
                                                                                                                                       TT Văn hoá

Các tin đã đưa ngày: