Chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao huyện Tam Dương giai đoạn 2008 – 2010

01/08/2013

Bùi Minh Chí
Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương là một huyện có 3 vùng sinh thái: đồng bằng, trung du và miền núi. Đất và người Tam Dương là vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Người Tam Dương cần cù trong lao động sản xuất, sáng tạo những giá trị văn hoá tinh thần và vật chất phong phú.
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết TW5 khoá VIII về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, công tác văn hoá thông tin và thể thao của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, về lĩnh vực văn hoá thông tin, thể thao nói riêng đến nhân dân được coi trọng.
Các hoạt động về thông tin, tuyên truyền cổ động với hệ thống băng zôn, pa nô, áp phích, xe tuyên truyền lưu động được triển khai tích cực từ huyện đến cơ sở, góp phần vào việc nâng cao truyền thống yêu nước của người dân, lòng tự hào dân tộc qua dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, cũng như việc động viên người tốt, việc tốt, phê phán cái xấu, của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra.
Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với nòng cốt là phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá được đẩy mạnh. Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, các thôn làng văn hóa, đơn vị văn hoá. Cuối năm Ban chỉ đạo họp để bình xét các danh hiệu trên. 5 năm qua số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, số làng đạt tiêu chuẩn thôn làng văn hoá, đơn vị văn hoá ngày càng tăng. Năm 2003 số thôn, làng văn hoá là 38%, năm 2007 là 47%, số gia đình đạt gia đình văn hoá năm 2003 là 70%, năm 2007 là 81%, số đơn vị đạt văn hoá năm 2007 là 90%.
Về hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất văn hoá, thể thao đến nay trên toàn huyện có 11/13 xã, thị trấn có nhà văn hoá kiêm hội trường UBND xã, thị trấn = 84%. Có 81/145 thôn, làng có nhà văn hoá thôn = 69%, có 2 thư viện xã, có 8 cụm pano tấm lớn kiên cố bằng tôn sắt trên các trục đường lớn trong huyện, diện tích 560m2, hệ thống bảng tôn kiên cố 240m2 để tuyên truyền các mục tiêu kinh tế, xã hội của huyện và tỉnh. ở các xã và thị trấn có trên 500 điểm kẻ vẽ pano, áp phích, hàng trăm sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… Hệ thống đài truyền thanh của các xã, thị trấn được củng cố và xây dựng đáp ứng yêu cầu thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, qui ước thôn, làng được huyện chỉ đạo triển khai và đã hoàn thành vào năm 2007, hiện đang được các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, làng rà soát bổ xung cho phù hợp với tình hình mới.
Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng với hoạt động nòng cốt là các thành viên của các CLB được duy trì và có bước phát triển. Toàn huyện có 35 câu lạc bộ VHVN và TDTT, có 42 đội văn nghệ hàng năm tổ chức được hàng trăm buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ và thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của quê hương, dân tộc. Các loại hình văn hoá, văn nghệ thể thao, trò chơi dân gian truyền thống được duy trì và khôi phục.
Công tác bảo tồn các di sản văn hoá, phát huy các giá trị truyền thống luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm. Thời gian qua, nhiều di tích đã được phục hồi trùng tu, tôn tạo với tổng số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang triển khai lập dự án qui hoạch Đền Bạch Trì thành khu du lịch văn hóa tâm linh của huyện. Nhiều phong tục tập quán tốt được duy trì và phát huy trong đời sống hàng ngày, cùng với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đã và đang tạo nên môi trường văn hoá lành mạnh từ gia đình đến xã hội.
Những kết quả đạt được trong công tác văn hóa thông tin thời gian qua là kết quả của những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong huyện Tam Dương nói chung, của ngành văn hoá và thông tin nói riêng. Tuy nhiên, trong công tác văn hoá và thông tin trên địa bàn còn có một số hạn chế như: các hoạt động văn hoá, thể thao phát triển chưa đồng đều, chưa bền vững, chất lượng các gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH, LVH chưa cao, các thiết chế văn hoá chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra; Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá, thể thao huyện và cơ sở còn nhiều bất cập... Hạn chế này có nguyên nhân từ công tác qui hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao còn có những bất cập, chưa mang tính tổng thể, đồng bộ. Để khắc phục những hạn chế nói trên, việc xây dựng chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao huyện Tam Dương đến năm 2011 và những năm tiếp theo được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện xác định với những định hướng cơ bản như sau:
Duy trì, củng cố và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” về chiều sâu, tạo điều kiện và động lực phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng. Trong đó, tập trung vào công tác qui hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá thông tin - thể thao huyện và cơ sở, tạo tiền đề mới cho phát triển sự nghiệp văn hoá cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp để đến năm 2011 huyện có cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Thúc đẩy thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ và nhân dân, đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, khơi dậy, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình. Đến năm 2011 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:
100% thôn, làng có nhà văn hoá, 100% xã, thị trấn phát triển mạng lưới thông tin, truyền thanh đều khắp đến thôn xóm, khu dân cư; 100% cán bộ làm công tác văn hoá thể thao được đào tạo từ Trung cấp trong đó có trình độ Trung cấp quản lý văn hoá đạt 70% trở lên, 80% các đơn vị, xã, thị trấn có CLB văn hoá văn nghệ. Phấn đấu đến 2011, toàn huyện đạt 86% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá, 62% số làng (thôn, khu phố) đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá, 95% số cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hoá.
Xây dựng xong và đưa vào sử dụng khu Văn hoá - thể thao huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt gồm các hạng mục công trình chính: Sân vận động với 5000 chỗ ngồi, sân quần vợt đôi, bể bơi, nhà thi đấu có khán đài với 1000 chỗ, sân vườn, cây xanh, sân bãi để xe. Diện tích đất từ 2, 9 ha trở lên, nghiên cứu mở rộng các công trình phụ cận, trong đó: đất xây dựng thiết chế Trung tâm văn hoá, sân thể thao, sân bóng, sân quần vợt, thư viện và các thiết chế văn hoá trên cơ sở các thiết chế văn hoá thông tin hiện có (nhà văn hoá thư viện - Nhà truyền thống) tiến hành củng cố, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Xây dựng các hạng mục công trình phù hợp yêu cầu chuẩn quốc gia của Trung tâm văn hoá - thông tin cấp huyện (nhà văn hoá huyện là một thiết chế đa năng tổng hợp), bao gồm một số công trình chính: Hội trường đa năng 500 chỗ ngồi có sân khấu, hệ thống các phòng nghiệp vụ hoá trang, tập luyện, học vẽ, hát, nhạc, múa, hội họp, sinh hoạt câu lạc bộ, dịch vụ văn hoá, khu vui chơi giải trí cho mọi đối tượng, hệ thống sân, vườn hoa, cây xanh, sân bãi để xe. Xây dựng, nâng cấp khu Du lịch tâm linh Đền Bạch Trì.
Mỗi xã, thị trấn quy hoạch xây dựng một trung tâm văn hoá thể thao cấp xã có diện tích đất xây dựng thiết chế trung tâm thể thao từ 5.000m2 trở lên. Đến năm 2011 hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất dành xây dựng các thiết chế văn hoá thông tin - TDTT huyện và các cơ sở đảm bảo đủ diện tích. Từng bước hoàn chỉnh việc xây dựng các thiết chế vui chơi ở 100% số xã và 65% số thôn làng cụ thể: Phấn đấu mỗi thôn (làng, khu phố) quy hoạch xây dựng một Trung tâm văn hoá thể thao cấp thôn có diện tích tối thiểu 3.000m2 trở lên; Trong đó đất xây dựng thiết chế văn hoá thông tin, thư viện và điểm vui chơi giải trí sân bóng chuyền, bóng đá mi ni, bóng bàn, các dụng cụ phục vụ TDTT… Đối với các xã, thị trấn có những thôn, làng có số dân tới 1.000 người nếu quỹ đất quá khó khăn có thể căn cứ vào mối quan hệ cộng đồng để quy hoạch đất TDTT chung của 2 đến 3 thôn bảo đảm diện tích sân thể thao cấp thôn tối thiểu 5.000m2 tổ chức phong trào thể dục, thể thao bằng nhiều loại hình hoạt động cho nhiều đối tượng với nhiều môn thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Phát triển thể dục thể thao vào năm 2011. Tập trung luyện tập các môn thể thao mũi nhọn để thi đấu dành giải cao, tiếp tục duy trì lớp năng khiếu vật là một trong những môn thể thao mũi nhọn của huyện, phấn đấu năm 2009 mở thêm lớp bóng bàn, phấn đấu cơ bản xây dựng xong trung tâm văn hoá giai đoạn 2 năm 2008. Đến năm 2011 cấp huyện: 70% cán bộ văn hoá thông tin - thể thao có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên môn nghiệp vụ; Cấp xã, thị trấn: 100% trưởng ban văn hoá xã được đào tạo chuyên ngành, trong đó 70% có trình độ trung cấp, 30% có trình độ Đại học, xây dựng 2 Làng văn hoá trọng điểm đi vào hoạt động có hiệu quả. 90% cán bộ, người làm công tác xã hội, hội viên làng, xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá thể thao và các kiến thức xã hội khác.
Để đạt được các mục tiêu trên cần tập trung chỉ đạo làm tốt một số việc như sau: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá thông tin - thể thao huyện và các xã, thị trấn (Trọng tâm gồm: Đất đai, cơ sở vật chất, trang bị các thiết chế nhà văn hóa, thư viện, sân vận động, sân chơi, bãi tập TDTT, cơ chế quản lý, tổ chức hoạtt động).
Quy hoạch đất dành cho các công trình văn hoá thông tin, thể thao cơ sở cần tập trung diện tích (tránh phân tán), ưu tiên vị trí trung tâm thuận tiện cho các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân, bằng các hình thức vận động nhân dân hiến đất, đổi đất. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nếp sống văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày truyền thống theo tinh thần chỉ thị 27/TW, Chỉ thị 03/TU xây dựng các chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu dài hạn về phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin - thể thao trong kế hoạch, chương trình phát triển KT -XH của UBND huyện và cơ sở, gắn nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hoá - làng văn hoá, đơn vị văn hoá với nhiệm vụ phát triển KT -XH của địa phương, đơn vị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển giai đoạn 2008 - 2011. Kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” huyện và các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện hương ước, qui ước cộng đồng nhằm thực hiện tốt qui chế dân chủ. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng hương ước - qui ước theo tinh thần Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm nội dung, hình thức ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện, không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hoá, thật sự là thoả ước của cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hoá, hàng năm tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá vào tháng đầu quý I và tiến hành bình xét kết quả thực hiện vào nửa đầu quý IV.
Đẩy mạnh công tác xã hội hoá theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện tốt cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm huy động tốt nguồn lực của mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”; trọng tâm là xây dựng các thiết chế văn hoá, bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hoá; Xây dựng và tổ chức hoạt động các loại hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể thao. Tăng cường cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế, cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá.
Hỗ trợ bằng ngân sách huyện: Tiếp tục hỗ trợ 10 triệu đồng /01 nhà văn hoá thôn theo tinh thần Nghị quyết 17 của HĐND huyện. Thiết kế 2 - 3 mẫu Trung tâm văn hoá thể thao cấp xã và cấp thôn (đáp ứng yêu cầu của thiết chế văn hoá thể thao đa năng) để các xã, thị trấn, các thôn (làng, khu phố) lựa chọn xây dựng.
Về ngân sách xã: Đầu tư từ nguồn ngân sách hàng năm trong nguồn thu từ đất dãn dân và đấu thầu đất một cách phù hợp cho các lĩnh vực Văn hoá thông tin - thể thao, huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng nhà văn hoá thôn, hỗ trợ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn, cử người trông coi các di tích của địa phương. Trùng tu, tôn tạo sửa chữa các di tích lịch sử. Hỗ trợ việc mua các đầu sách bổ sung cho tủ sách thư viện, người quản lý nhà văn hoá, người trông coi bảo vệ các di tích được xếp hạng, trông coi các thiết chế văn hoá thể thao xã, thôn.
Ngân sách huyện hỗ trợ một lần 30 triệu đồng /SVĐ cấp xã có diện tích tối thiểu 5.000m2; 15 triệu đồng/SVĐ cấp thôn có diện tích tối thiểu 3.000m2.
Kinh phí UBND huyện hỗ trợ về văn hoá - thể thao được chia theo 4 năm (2008-2011) có tổng số kinh phí dự kiến là trên 3 tỷ đồng. Cho kinh phí qui hoạch sân thể thao và xây nhà văn hoá thôn.
Với truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền các cấp với sự cần cù sáng tạo và trách nhiệm của nhân dân. Chương trình phát triển sự nghiệp VHTT-TT huyện Tam Dương giai đoạn 2008 - 2011 chắc chắn thu được kết quả, tạo đà cho sự phát triển cho những năm tiếp theo, với chất lượng ngày càng cao hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tin đã đưa ngày: