NGUYỄN QUANG LÂN

20/06/2016

(1648 - ?)
Ông người xã An Lãng huyện An Lãng phủ Tam Đái trấn Sơn Tây. Nay thuộc xã Thanh Lãng.

Thi đỗ Đệ tam giáp ĐTS xuất thân khoa Canh thân, niên hiệu Vĩnh Trị thứ 5 đời Hi Tông Chương Hoàng đế (1680) năm 33 tuổi.

Về khoa thi này, bia TS Văn Miếu chép1: Có tới hơn 2000 người đến so đọ tài nghệ ở trường thi Hội. Vào kì thứ 4, khảo quan chỉ chọn được 19 người là xứng đáng vào dự kì sách đối ở Điện Đình. Nhà vua thân hành ra dự, định thứ bậc cho đỗ cao thấp khác nhau, cho:

- 2 người đỗ Đệ nhị giáp TS xuất thân.

- 17 người đỗ Đệ tam giáp ĐTS xuất thân.
Sau lễ xướng danh các TS tân khoa, qua bộ Lễ rước bảng vàng treo ở ngoài cửa nhà Thái Học. Lại ban cho mũ, áo, đai, ân cần cho dự tiệc yến Quỳnh; ban cho cành hoa bằng bạc, lễ vật trao cho người hiền tài thật đầy đủ.
Trong ngày thi Đình, bỗng nhiên ông bị hỏng màng nhĩ, không làm sao nghe rõ được, nên phải bỏ trắng không chép được đề bài. Vì vậy, quan trường xếp ông vào danh sách cuối bảng (thứ 17) ở hàng đệ Tam.
Ông làm quan đến chức Hiến sát sứ, phẩm trật ở hàng chánh thất phẩm.

1. Bia số 48 lập ngày mồng 2 tháng 3 năm Vĩnh Thịnh 13 (1717).

Các tin đã đưa ngày: