Sưu tập tiền cổ Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc một di sản văn hoá có giá trị (01/08/2013)

Có thể khẳng định rằng: ở mỗi thời kỳ, đồng tiền đều được sinh ra từ việc trao đổi hàng hoá, bản thân nó chính là sự phản ánh về lịch sử, chính trị, văn hoá, tư tưởng của mỗi triều đại. Theo các nhà nghiên cứu thì ở nước ta đồng tiền kim loại đầu tiên được chính thức ra đời dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng (thế kỷ X), trải qua các đời vua chúa tiếp theo, hầu như đời nào cũng cho đúc tiền và những đồng tiền ấy đều được đặt theo tên niên hiệu của đời vua đó để khẳng định một đất nước có chủ quyền, có quyền bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới. Mỗi thời có một kiểu đúc mang phong cách khác nhau, tiền đúc to nhỏ, nặng nhẹ, xấu đẹp phản ánh sát tình hình tài chính của xã hội lúc bấy giờ và đặc biệt nó còn đánh dấu sự tồn tại của từng thời đại. Do vậy khi nghiên cứu về tiền cổ, phần nào ta được cung cấp những thông tin quan trọng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá của các thời đại trước.

Phát huy giá trị các Di sản Văn hóa qua công tác trưng bày, phục vụ khách tham quan Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc (01/08/2013)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đã nêu: “Di sản văn hoá là tài sản vô giá gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc văn hoá dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hoá truyền thống (bác học và dân gian), văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể”. Trên cơ sở định hướng quan trọng này, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự ủng hộ của các Bộ, Ngành ở Trung ương, các Sở, Ban Ngành của tỉnh trong việc tổ chức thi công dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tỉnh; Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đã trọng thể khánh thành hệ thống trưng bày thường trực giai đoạn I - Nội dung trưng bày Vĩnh Phúc từ thời kỳ tiền sơ sử đến trước năm 1930 đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Các tin đã đưa ngày: